امیر تیموری

کد پرسنلی: ۱۰۱۵۲

سمت: کارشناس ارشد فنی فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۰۵۸۷۶۹۶۵