محسن حیدری

کد پرسنلی: ۱۳۱۱

سمت: سرپرست فروش

محل فعالیت: خوزستان و اصفهان

شماره تماس خوزستان: ۰۹۱۶۹۱۹۹۷۹۰

شماره تماس اصفهان: ۰۹۱۳۲۶۶۲۲۴۹