بهزاد جلالی

کد پرسنلی: ۱۲۴۹

سمت: مهندس فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۵۲۵۲۰۸