مرتضی کومالکی

کد پرسنلی: ۱۱۷۹

سمت: کارشناس ارشد مهندسی فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۷۸