سعید پورخسروانی

کد پرسنلی: ۱۱۵۷

سمت: کارشناس ارشد فنی فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۲۹۵۸۰۴۸۰