موسی مالکی مقدم

کد پرسنلی: ۱۰۴۹

سمت: مدیر فروش

محل فعالیت: ناحیه جنوب کشور