سپهر شهرستانی

کد پرسنلی: ۱۰۲۵۷

سمت: کارشناس فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۰۸۹۳۴۱۱۸