امین قاسمی

کد پرسنلی: ۱۰۲۵۴

سمت: کارشناس فروش

محل فعالیت: اصفهان

شماره تماس: ۰۹۱۳۰۰۰۲۵۵۰

قهرمان دموی محصول

       (سه ماهه دوم و سوم ۲۰۲۱)