مسیح بهبهانی

کد پرسنلی: ۱۰۲۵۱

سمت: مهندس فروش

محل فعالیت: اهواز

شماره تماس: ۰۹۱۶۹۲۰۵۴۴۸