مرتضی دویران

کد پرسنلی: ۱۰۲۴۶

سمت: کارشناس فروش فروشگاه

محل فعالیت: فروشگاه مرکزی – تهران