علی رجبی

کد پرسنلی: ۱۰۲۴۰

سمت: کارشناس فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۵۲۵۲۰۲

قهرمان دموی محصول

       (سه ماهه دوم و سوم ۲۰۲۱)