عباس عباسی

کد پرسنلی: ۱۰۲۰

سمت: کارشناس ارشد فروش فروشگاه

محل فعالیت: فروشگاه مرکزی – تهران