میلاد بشیر

کد پرسنلی: ۱۰۱۹۳

سمت: سرپرست فروش

محل فعالیت: مشهد

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۷۹۸۵۷۹