محمدرضا غلامی

کد پرسنلی: ۱۰۱۶۹

سمت: مهندس فروش

محل فعالیت: بوشهر

شماره تماس: ۰۹۱۰۸۹۳۴۱۳۷