مهدی بقا جلیلی

کد پرسنلی: ۱۰۱۲۸

سمت: کارشناس فروش فروشگاه

محل فعالیت: فروشگاه تبریز

شماره تماس: ۹۱۴۲۹۹۲۸۰۶