حمیدرضا یاسمی

کد پرسنلی: ۱۰۰۸۸

سمت: مهندس فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۰۸۴۰۱۹