آرش نامدار

کد پرسنلی: ۱۰۰۷۵

سمت: سرپرست فروش

محل فعالیت: تهران

شماره تماس: ۹۱۲۰۳۲۳۷۲۶