امیرحسین خدایی

کد پرسنلی: ۱۰۰۱۹

سمت: سرپرست تیم مهندسی فروش

محل فعالیت: تهران