امیرحسین خدایی

کد پرسنلی: 10019

سمت: سرپرست تیم مهندسی فروش

محل فعالیت: تهران

امیرحسین خدایی

کد پرسنلی: 10019

سمت: سرپرست تیم مهندسی فروش

محل فعالیت: تهران