مهدی گل مکانی

کد پرسنلی: ۱۰۰۱۱

سمت: کارشناس فروش فروشگاه

محل فعالیت: مشهد

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۲۰۱۳۱۱