آموزش پیمانکاران اجرایی

از طریق برنامه پیمانکاران تخصصی و معتبر هیلتی

شرکت هيلتي پيمانکاران حرفه اي کاشت آرماتور و نصب انکر را آموزش مي دهد تا از تمام محصولات و تکنولوژي هاي هيلتي که با تمام آيين نامه ها و استانداردهاي روز کشور مطابقت دارد استفاده کنند و اين مساله خبر خوبي براي جامعه مهندسي کشور است که هميشه عدم اجراي صحيح محصولات هيلتي برايشان چالشي بزرگ بوده است.

از طريق اين برنامه شما مي توانيد کار خود را به متخصصاني بسپاريد که در نمايندگي هيلتي آموزش ديده اند و در مورد کاشت صحيح و اصولي آرماتور و نصب انکر، آگاهي دارند.

اين برنامه براي اولين بار توسط شرکت مادوي نماينده انحصاري هيلتي در ايران به استناد بند ۹-۱۸-۹-۱ مبحث نهم مقررات ملي ساختمان (ويرايش ۹۹) و با هدف ارتقاي سطح دانش مهندسي در اين رابطه انجام مي شود.

مزاياي استفاده از برنامه پيمانکاران متخصص و معتبر براي شما چيست؟

– به کارفرمايان اجازه مي دهد تا براي کار کاشت آرماتور و نصب انکر فهرستي از متخصصان آموزش ديده را در اختيار داشته باشند که با جديدترين تکنولوژي هاي روز و روش هاي کاشت آرماتور و نصب انکر آشنا هستند.

– به تيم نظارتي اين امکان را مي دهد که با اطمينان بيشتري از کاشت آرماتور و نصب انکر نظارت کنند بدون اينکه نگران اجراي ضعيف و خطرات احتمالي بعدي باشند.

– افق جديدي را پيش روي پيمانکاران اين بخش مي گذارد تا به صورت تخصصي در اين رشته فعاليت کرده و در خط مقدم استفاده از تکنولوژي هاي روز هيلتي باشند.