تماس با ما
ورود / ثبت نام (به زودی)
سبد خرید ( به زودی )
کتابخانه تخصصی


مکانیکی و الکتریکی

جهت ارتباط با خدمات مشتریان با شماره ی زیر در تماس باشید :

021-81721

 

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

 

 

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

 

 ﺳﻮددﻫﯽ ﺑـﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻧﺼﺐ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧـﻔﺮات اﺟـﺮا، ﺣـﺬف  ﺟﻮش و دﺳﺘﻤﺰد ﺟﻮﺷﮑـﺎري ﻫﻤﻪ ﺑﺎ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اراﺋﻪ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﯿﻠﺘﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

 


 

 ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻓﻨﯽ

 

ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻓﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﯿﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ! ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺣﺎوي ﻗﻮاﻋﺪ ﺣـﺎﮐـﻢ ﺑﺮﮐﺎرﺑـﺮد ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺗﺎﺳﯿﺴـــﺎﺗﯽ، دﻻﯾـﻞ ﻧﻬﻔﺘـﻪ در ﭘﯿﺸــــــﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ بین اللملی می باشد. 

 


 

آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ- اﺟﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 

 

ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎﺗﯽ، آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﮑﺎن ﻧﺼـــﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﭘﻮرت ﺗﺎﺳﯿﺴـــﺎت ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه وﺟﻮد دارد.

 


 

 آﻣﻮزش وﯾﮋه

 

 آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻫﯿﻠﺘﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاح.

 


 

ﻧﺮم اﻓﺰار

 

ﻧﺮم اﻓـﺰار 3 ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺤـﺎﺳﺒﺎت :Hilti PROFIS Installation ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ و ﺧﯿﺰ ﻣﺠﺎز.

 


 

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮزه اي

 

در زﻟـﺰﻟﻪ ﻧـﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑـﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و اﺟﺰاي ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺮاﺑﯽ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺲ از ﻟﺮزه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻫﯿﻠﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣـﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ را دارﻧﺪ.

هیلتی برای افراد حرفه ای در ساخت و ساز در سراسر جهان ، تکنولوژی های پیشرو ابداع می نماید. محصولات ، سیستم ها و خدمات هیلتی راه حل های مبتکرانه ای با ارزش افزوده فراوان به مشتریان ساختمانی و صنایع تعمیر و نگهداری ارائه می کند. دفاتر مرکزی گروه هیلتی در لیختن اشتاین است.
Copyright©2016 Madavi Co. All rights reserved
کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت مادوي مي باشد


مطالب و اطلاعات این وبسایت توسط صاحب آن، شرکت مادوی، نماینده انحصاری هیلتی در ایران، فقط به منظور اطلاع رسانی مدیریت می شود. به همین دلیل شرکت هیلتی مسئولیتی در قبال اطلاعات، محصولات، یا تصاویر داخل این وبسایت ندارد و مسئولیت کلیه مطالب به عهده شرکت مادوی می باشد. همچنین تضمین دقت‏، اعتبار و کامل بودن اطلاعات بر عهده شرکت هیلتی نمی باشد.