بستن
تماس با ما
سبد خرید
ورود / ثبت نام
کتابخانه تخصصی


سازه و عمران

جهت ارتباط با خدمات مشتریان با شماره ی زیر در تماس باشید :

021-81721

مهندسی انکر

 

انجام تغییرات در سازه اصلی ساختمان نیازمند را هحل مهندسی قابل دفاع م یباشد. تیم مهندسی فروش ما آماده بازدید از کارگاه و ارائه پیشنهادهاي فنی جهت کاشت میلگردهاي جدید و نصب انواع پلیتهاي الحاقی به سازه بتنی بوسیله انواع انکربولت ها میباشد.

 


 

ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ

 

 ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻧﻔﺮات اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﻫﯿﻠﺘﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ و در ﺻـﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴـﺖ ﮐﺸـﺶ  اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.ﺗﺴــﺖ ﮐﺸـــﺶ  ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اتصال و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 


 

تکنولوژي جدید سوراخکاري و کاشت

 

مته هاي توخالی و جاروبرقی هیلتی همزمان کارسوراخکاري و تمیزکاري را انجام م یدهند.

روش جدید به شما امکان می دهد بلافاصله بعد ازسورا خکاري و بدون نیاز به تمیز کاري سوراخ، اقدام به تزریق چسب و کاشت آرماتور نمایید.

محصول HY 200 به همراه راد ویژه HIT-Z تنها انکر شیمیایی است که بصورت مکانیکی عمل کرده و بدون نیاز به عملیات تمیزکاري بهترین عملکرد را خواهد داشت.

 

برای دانلود نرمافزار Profis Installation کلیک کنید

برای دانلود نرمافزار Profis Rebar کلیک کنید

برای دانلود نرمافزار Profis Anchor کلیک کنید